Prosjektledere variasjonsrikt skogbruk

grunn av økt akti­vitet har vi behov for å styrke staben. Ønsker du å jobbe med å utvikle og formidle kompe­tanse for et varia­sjons­rikt skogbruk? 

SKOGKURS utvikler og formidler kompe­tanse for og om bære­kraftig bruk av skog og utmark i Norge. Vi er midt i en spen­nende utvik­ling av et mer varia­sjons­rikt skog­bruk, med behov for økt kompe­tanse innen både biolo­giske og drifts­tek­niske fagområder.

Vi har behov for to nye medarbeidere:

 1. Prosjektleder innen skog­skjøtsel og miljøhensyn
 2. Prosjektleder innen drifts­tek­nikk og helhetlig planlegging

Aktuelle arbeids­opp­gaver kan være innen temaer som

 • lukkede hogst­former og omstil­ling til kontinuitetsskogbruk
 • blan­dings­skog
 • skog­bruk og landskapsforming
 • helhetlig plan­leg­ging
 • klima­til­pas­ning
 • natur­fare

Oppgaveporteføljen er dyna­misk, og vil også kunne tilpasses dine kvali­teter og interesser.

Landskap. Foto: Ingun Therese Braanaas.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har 

 • høyere utdan­ning og erfa­ring innen skog­bio­lo­giske eller drifts­tek­niske fagområder
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • prak­sisnær (evne til å anvende teori til anvendbar praksis) 
 • god kjenn­skap til skog­næ­ring og offentlig forvaltning 
 • enga­sje­ment og inter­esse for fagområdet
 • prosjekt­le­der­kom­pe­tanse er ønskelig
 • erfa­ring med digi­tale verktøy

Andre ønskede kvali­fi­ka­sjoner, dels avhengig av hvilken stil­ling du søker er 

 • skog­øko­lo­gisk spisskompetanse
 • erfa­ring med entreprenørskogbruket
 • erfa­ring med drifts­plan­leg­ging og skogbruksplanlegging

Personlige egenskaper

 • nysgjerrig og sosial 
 • gode samar­beids­evner
 • god på nettverksbygging
 • evne til å jobbe struk­tu­rert og selvstendig
 • stor arbeids­ka­pa­sitet, initia­tivrik og løsningsorientert 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

På SKOGKURS vil du oppleve

 • konkur­ranse­dyk­tige betingelser 
 • svært gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • flek­sibel arbeidstidsordning 
 • romslig og utford­rende fagmiljø med stor takhøyde 
 • inklu­de­rende og trivelig arbeidsmiljø

For nærmere opplys­ninger, ta kontakt med:
konsti­tuert adm. direktør Steinar Lyshaug, tlf. 996 37 311
eller faggruppe­leder Torfinn Kringlebotn, tlf. 909 83 308

Søknadsfrist: Kortfattet søknad med CV sendes så fort som mulig, seinest innen 3. januar 2024. Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Om Skogkurs

Skogkurs er et lands­dek­kende kompe­tanse­senter for skog­bruk, vilt og nærings­ut­vik­ling i utmark. Gjennom sin virk­somhet skal Skogkurs bidra til kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.

Skogkurs utvikler og gjen­nom­fører kurs og annen kompe­tanse­he­ving for det utøvende skog­bruket på alle nivåer. Styrken ligger i kombi­na­sjonen av natur­faglig, peda­go­gisk og tekno­lo­gisk kompetanse. 

Virksomheten eies av 36 medlems­or­ga­ni­sa­sjoner. Medlemmene er orga­ni­sa­sjoner og insti­tu­sjoner innenfor skog­næ­ringen som har inter­esser knyttet til virk­som­he­tens formål. Skogkurs har ca.

60 ansatte og omsatte i 2022 for 39 millioner. Vi har kontor­sted i nye, moderne lokaler på Mjøsbrygga i Brumunddal.


Publisert
Kategorisert som Nyheter