Skogsveier og skredfare

Skogsveger og skredfare

Hefte – 38 sider

Heftet formidler kunn­skap om de utlø­sende fakto­rene for skred, hydro­logi og vann­fø­ring med dimen­sjo­ne­ring av grøfter og kulverter og fore­byg­gende tiltak ved vegpro­sjek­te­ring og vegvedlikehold.

Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasse­skred, særlig der vegene endrer den natur­lige drene­ringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig drene­ringsveg, eller til bekker og andre drene­rings­veger som ikke har stor nok kapa­sitet til å lede vannet. Dette fører til erosjon som i neste omgang kan utløse skred. 

Også godt plan­lagte og anlagte veger kan føre til skred dersom vedli­ke­holdet av grøfter og stikk­renner forsømmes og disse går tette. Dette fører til erosjon som i neste omgang kan utløse skred.

Last ned heftet over, eller les teksten nedover på denne siden!


Bakgrunn

Enkelte skred forår­saket av skog­veger har medført store skader på bebyg­gelse og veger. Det er derfor god grunn til å vise aktsomhet ved bygging og drift av skogsveger i bratt terreng. Skredene ved Mel, Telemark i 1982 og 1983 ble utløst på nybygget skogs­bilveg i bratt liside, 35° helling med løsmasser. Snøsmelting i fjellet og 60 mm nedbør dagen før, førte til utra­sing av løsmasser i grøft og tetting av stikk­renner som utlø­sende faktor for skredet. Skredet i Innfjorden, Romsdal i 1991 skyldes at løsmasser tettet stikk­ren­nene på en skogsveg og vann­flommen utløste skredet. I 1997 gikk det et nytt skred i den samme lia. 

Normaler for land­bruks­veger med bygge­be­skri­velse Landbruks- og matde­par­te­mentet (1997) gir retnings­linjer for utfor­ming av vegen i henhold til vegklas­senes tekniske stan­dard. Tiltak i vegan­legget kan gjøres for å redu­sere skade­ri­si­koen ved ekstrem nedbør og flom. Vurdering av skred­ri­siko bør være med i forvalt­nings­pro­se­dyren i utsatte områder. Dette gjelder særlig der vegen går i bratt terreng eller i leir­ter­reng der det kan være fare for kvikk­leire­skred. Der vegen skal gjen­opp­bygges etter det har gått skred er det fornuftig å søke å avklare hvorfor det har gått skred og gjen­opp­bygge vegen slik at en unngår nye skredhendelser.

Lover og regler som gjelder skogsveger og skredfare

Alle som eier en veg har et ansvar for vegen og bruken av den, og vegens virk­ninger på omgi­vel­sene. I områder med mulig skred­fare må det utvises særlig aktsomhet ved plan­leg­ging, bygging og vedli­ke­hold av skogsveger. Kommunen må som myndighet for godkjen­ning av skogsveger kreve at skred­fare er under­søkt og tatt hensyn til.

Skogeiers ansvar

Skogeier har et sjøl­stendig ansvar for å påse at skogsveger og andre terreng­inn­grep ikke medfører skade på omgi­vel­sene og fare for liv og helse, for eksempel utlø­sing av skred. Dette fremgår bl.a. av granne­lova, der det i § 2 heter: ”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller utur­vande er til skade eller ulempe på granne­ei­gedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.”

Dette ansvaret følger også av vann­res­surs­loven. De fleste skogsveger vil på en eller annen måte endre den natur­lige drene­ringen av vass­drag. Selv små vass­drag uten årssikker vann­fø­ring er defi­nert som vass­drag etter vann­res­surs­loven. Alle tiltak i vass­drag som endrer vass­dra­gets leie, strøm­ret­ning og hastighet defi­nert som vass­drags­tiltak. For vass­drags­tiltak
gjelder kravet:
”Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vass­draget for allmenne eller private inter­esser”, og videre: ”Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rime­lighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom.” Aktsomhetskravet gjelder både nye inngrep og ved drift og vedli­ke­hold av eksis­te­rende anlegg. Forbud eller andre restrik­sjoner mot vegbyg­ging pga. skred­fare kan følge av kommune­pla­nens arealdel eller regu­le­rings­plan (hensyns­soner med bestem­melser). Restriksjoner på vegbyg­ging kan også følge av at områder er vedtatt som verne­skog etter skog­loven § 12. Hogst og vegbyg­ging i områder med vernskog er under­lagt lokal melde­plikt og streng vurde­ring. Dette må sjekkes med kommunen. Selv om skogsveger er unntatt fra bygge­saks­be­hand­ling etter plan- og bygnings­loven, gjelder likevel regelen i bygg­tek­nisk forskrift om at tiltak skal prosjek­teres og utføres slik at bygg­verk, bygge­grunn og tilstø­tende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. Også kravene i arbeids­miljø­loven og den tilhø­rende bygg­herre­for­skriften om sikker utfø­relse av arbeid gjelder for bygging av skogsveger.

Dersom skogsvegen er anlagt slik at den er særlig utsatt for skred eller annen natur­skade, eller dersom vegen ved sin konstruk­sjon eller utfø­relse er sårbar for skred eller annen natur­ulykke, kan styret for Statens natur­skade­fond foreta avkor­ting i en evt. natur­skade­er­stat­ning etter natur­ulykke som har rammet vegen. Det kan i slike tilfeller være aktuelt med hel eller delvis avkor­ting i erstat­ningen. Når skog­eier over­later plan­leg­ging og bygging av skogsveger til andre, må han/hun påse at plan­legger og utfører ivaretar ansvaret som følger av disse reglene. Planleggere og entre­pre­nører som utfører arbeid på vegne av grunn­eier, har deretter det samme ansvaret som grunn­eier for at hensyn til sikkerhet og miljø blir ivaretatt.

Bygging av skogsveger trenger tillatelse


Bygging og ombyg­ging av veger til skog­bruks­formål kan bare gjen­nom­føres etter tilla­telse fra kommunen (skog­loven § 7). Forskrift om plan­leg­ging og godkjen­ning av veier for land­bruks­formål gir nærmere krav til søknader, plan­leg­ging og tilsyn. Ved behand­ling av søknader skal det legges vekt på hensynet til miljø­ver­dier og andre inter­esser som blir berørt av vegfram­fø­ringen. Både grunn­eier og kommune har et ansvar for å påse at planene tar tilstrek­kelig hensyn til omgi­vel­sene, herunder fare for skred.

Dersom bygging av skogsveger medfører så store inngrep i vass­drag at det går ut over allmenne inter­esser må det vurderes om tiltaket krever tilla­telse også etter vann­res­surs­loven. For nødven­dige tiltak i forbin­delse med vanlige kulverter, grøfter og stikk­renner trengs normalt ikke slik tilla­telse. NVE kan i tvils­til­feller avgjøre om slik tilla­telse trengs.

Søknader om bygging av skogsveg føres inn på SLFs søknads­skjema SLF-902 B og sendes kommunen. Til nå har det vært stilt få spesi­fikke krav til vurde­ring av skred­fare i forbin­delse med slike søknader. Dette fritar ikke skog­eier fra det ansvaret han/hun har for å unngå økt fare for skred­skader, herunder fare som kan gjøre skade på nabo­ei­endom. I rubrikken ”Annet” under ”3. Kjente miljø­ver­dier” bør en derfor gi opplys­ning om vurde­ring av mulig skred­fare. På skrednett.no finnes det kart for snøskred­fare (”aktsom­hets­kart for snøskred”). De iden­ti­fi­serte områ­dene med mulig snøskred­fare dekker som hoved­regel også områder med mulig jord- og flom­skred­fare. Ved vegbyg­ging innenfor disse aktsom­hets­om­rå­dene må skred­faren vurderes, og tiltak som nevnt i denne veile­deren følges opp. Ved vegbyg­ging som kan gi økt fare for skred mot bebyg­gelse må personer med skred­faglig kompe­tanse utrede nærmere hvor og hvordan vegen skal bygges for at den skal være sikker.

Vegeiers vedli­ke­holds­plikt

Når det gis offentlig tilskudd til vegbyg­gingen plikter eieren å vedli­ke­holde vegen til den stan­darden som den opprin­nelig ble bygget. Kommunen skal i
nødvendig utstrek­ning kontrol­lere at tilta­kene er gjen­nom­ført i tråd med forut­set­nin­gene. Dette følger av Forskrift om tilskudd til nærings- og miljø­tiltak i skogbruket.

Kommunens ansvar

Kommunen skal påse at søknader er så godt opplyst som mulig, og innhente de utta­lelser som er nødven­dige. For nye veger i områder med mulig skred­fare mot bebyg­gelse må kommunen kreve nøyere vurde­ring av skred­faren etter reglene i bygg­tek­nisk forskrift. Kommunene bør avslå søknader om veger som ikke tar tilstrek­kelig hensyn til skred­fare eller stille vilkår for linje­fø­ring og teknisk utforming.

Løsmasseskred og skogsveger

Skredhendelser langs skogsveger er ofte forår­saket av at veginn­grepet har endret den natur­lige drene­ringen i lia. I peri­oder med sterk nedbør
eller snøsmel­ting kan vann på avveier gi erosjon og skred. Der skred­mas­sene når bebyg­gelse, offent­lige veger eller jern­baner, kan konse­kven­sene være store.

Løsmasser

Skred utløses vanligvis i de finkor­nede løsmas­sene. Silt holder på kapil­lært vann, og massene kan være fuktige selv i tørre peri­oder. Dette betyr også at mengden vann som skal til for å mette siltige masser er mindre enn for grus og grov sand, som regnes som selv­dre­ne­rende masser.


Hvilke typer skred som går hvor er avhengig av klima, terreng­for­hold og grunn­for­hold. Under våre forhold fore­kommer skred i bratt terreng hoved­sa­kelig i 3 typer løsmasse:
Ÿ Morenemateriale: Avsatt mer eller mindre direkte av breis under og ved slutten av siste istid. Materialet er lite sortert og inne­holder oftest en del finstoff. En stor del av våre skogsom­råder ligger i områder med morenemateriale.
Ÿ Glasifluvialt mate­riale: Materiale avsatt i og av vann i avsmelt­nings­pe­riodene ved slutten av siste istid. Består gjerne av grus og sandig materiale.
Ÿ Innsjøavsatt mate­riale: silt og finsand (kvabb, mjele). Dette er mate­riale avsatt i bredemte innsjøer som i dag er uttappet. Under marin grense finner en marin leire og enkelte steder kvikk­leire. Leire kan ha stort vann­inn­hold og ved over­be­last­ning kan leira kollapse og bli flytende.
Veger i leir­om­råder omtales ikke i denne veilederen.

Planlegging av veger i leir­om­råder bør alltid skje i nært samar­beid med geotek­niker. Ut fra korn­stør­relse vil jord­ar­tene klas­si­fi­seres som leire, silt, sand eller grus. Styrken til en jordart er i hovedsak avhengig av finstoff­inn­holdet. Finstoff har evne til å binde og suge til seg vann. Dette er kritisk i forhold til faren for utglid­ning. Grovere mate­riale er
mer selv­dre­ne­rende og gjerne mer kantet, og vil vanligvis være mindre skredutsatt.

Tabell 1: Kornstørrelser for
forskjel­lige materialer
Materialtyper>Diameter
Blokk600
Stein60mm – 600mm
Grus2mm – 60mm
Sand0,06mm – 2mm
Silt0,002mm – 0,06mm
Leire<0,002mm
Typer løsmasse­skred

Løsmassekred deles inn i følgende typer:
Flomskred: Flomskred er et hurtig, vann­rikt, flom­lig­nende skred som opptrer langs klart defi­nerte drene­rings­veier (elveog bekkeløp, raviner, gjel eller skar). Vannmassene kan rive løs og trans­por­tere store mengder løsmasser, større stein­blokker, trær og annen vege­ta­sjon i og langs løpet. Flomskred skiller seg fra jord­skred ved at vann­inn­holdet er større og beve­gel­ses­formen mer flytende.
Jordskred: Tørrere masser enn flom­skred der indre frik­sjon i massene gir mer glidende beve­gel­ses­mønster. Skredbanen kan utvide seg nedover fjell­sida avhengig av terreng­formen.
Leirskred: Leirskred har andre geotek­niske egen­skaper enn frik­sjons­jord­arter og gir annen brudd­ut­vik­ling enn jord­skred. De
kan starte i rela­tivt slakt terreng. 

Andre skred­typer som også er aktu­elle i skogster­reng er snøskred og sørpe­skred. Mange steder er skog med på å binde snødekket og redu­sere mulig­heten for at skred løsner. Fjerning av skog kan derfor øke faren for slike skred. 

Det finnes mange over­gangs­former mellom de ulike skred­ty­pene. For eksempel kan et jord­skred i en side­skrå­ning utvikle seg til flom­skred hvis skred­mas­sene går ut i et elveløp. Steinsprang kan føre til brudd i løsmasse­dekket nedenfor.

Skred og stabi­litet langs veger

I tørr tilstand vil grus lagt i en fylling legge seg opp med side­skrå­ning 35°. Vi sier at mate­rialet har en karak­te­ris­tisk indre frik­sjons­vinkel på 35° når den er tørr. Fuktes og mettes grusen med vann, redu­seres frik­sjons­vin­kelen. Sand har typisk frik­sjons­vinkel på rundt 33°, mens silt har frik­sjons­vinkel ned mot 30°. På ei vegfyl­ling som belastes vil bære­evnen være avhengig av frik­sjons­egen­ska­pene i massene. 

Bæreevnen avtar og fare for brudd øker jo større del av frik­sjons­kref­tene som brukes til å holde fyllingen. I en skrå­ning med silt­masser på 30° brukes alle frik­sjons­krefter til å holde fyllingen, og bære­evnen er i prin­sippet 0.


I massetak kan en se steile skjæ­ringer av siltig mate­riale som står nær verti­kalt. Dette skyldes at mate­riale har sug. Så lenge mate­rialet er tørt bindes partik­lene sammen. Stabiliteten til massene i en naturlig skrå­ning er derfor avhengig både av type masse, vann­inn­hold og skrå­nings­hel­ning. Vanninnholdet avhenger av dybde til fjell, oppstrøms areal og drene­rings­for­hold, og sjøl­sagt av forut­gå­ende nedbør eller snøsmel­ting. De fleste natur­lige jord­skred løses ut i terreng brat­tere enn 30°, og bruddet utvikles gjerne fra en sone med vann­tilsig. Når løsmasser i lengre tid kan ligge like bratt som sin egen frik­sjons­vinkel, skyldes dette at røtter er med å binde opp jorda og at vege­ta­sjonen beskytter mot erosjon.


For veger kan en skille mellom lokal­sta­bi­litet som gjelder selve vegkroppen med tilhø­rende skjæ­ring og fylling, og område­sta­bi­litet som omhandler stabi­litet utenfor området som er direkte påvirket av vegen. I frik­sjons­jord­arter er område­sta­bi­litet vesentlig et problem nedstrøms (lavere enn) vegen, mens en under marin grense, i leire, kan en utløse skred fra nedsiden ved at brudd i massene forplaner seg oppover i løsmas­sene. Slike bakover­gri­pende skred er typisk for kvikk­leire­skred. En skjæ­ring fører gjerne til en brat­tere skrå­ning enn den natur­lige skråningen. 

Tabellen nedenfor gir retnings­linjer for største helning på skjæ­ringer og fyllinger med og uten over­flate­tiltak. For finsand og silt vil det vanligvis være behov for å beskytte skjæ­ringa. Regn i seg selv er nok til å erodere skjæ­ringer, gjen­fylle grøfter og endre dreneringsveger. 

Tabell 2: Største helning for skjærings og fyllingsskråninger for veger.
(Figurene 242.1 og 251.1 Statens vegvesen,håndbok 018)
MaterialeStørste helnings­vinkel
uten over­flate­tiltak
Største helnings­vinkel
uten over­flate­tiltak
Stein1:1,51:1,25
Grus1:21:1,5
Sand1:21:1,5
Finsand og silt1:31:2

Vegfyllinger kan ofte bygges uten spesi­elle over­flate­tiltak, men dette forut­setter at fyllinga bygges ut med kompri­me­ring av gode frik­sjons­masser og godt forankret fyllingsfot.


Ved dosing og bygging i bratte lier er det vans­kelig å oppnå en god forank­ring av fyllings­foten. For å oppnå god stabi­litet bør vege­ta­sjon og orga­nisk mate­riale fjernes fra fyll­mas­sene og fra områder der
fyllinga skal etab­leres. Det kan være aktuelt å etab­lere en flate for fyllings­foten. I særlig bratt terreng bør en unngå å legge vegbanen ut på fylling. I stedet bør en utvide skjæ­ringen slik at hele vegbanen blir liggende i skjæ­ring. Massen som fjernes avlaster terrenget, og
veg og terreng vil bedre kunne tåle trafikklast.

Naturlig stabi­litet og nedbør

I upåvir­kede nedbør­felt har en siden isen forsvant for ca. 10.000 år siden, hatt en rekke ekstreme nedbør­si­tua­sjoner med flommer og skred som har
formet terrenget. Terrenget har derfor fått en viss bestan­dighet mot nedbør- og smel­te­epi­soder. En kan si det har utviklet seg en slags balanse mellom terreng og klima. Renner i skogster­reng kan være et tegn på
tidli­gere flom- og jord­skred, og dette kan være en indi­ka­sjon på at det er poten­siell fare for nye skred i tilsva­rende terreng.

På begge bildene, figu­rene 1 og 2, ser en løsmasse­renner i hogst­fel­tene. Disse rennene samler vann og
er en del av det naturlig utvik­lete systemet for 

drene­ring av over­flate­vann i liene. Hvis
drene­rings­arealet og dermed vann­til­strøm­ningen til hver av rennene ikke
øker, vil heller ikke skre­dak­ti­vi­teten
sann­syn­ligvis øke. De naturlig skapte
rennene har gjort terrenget mer bestandig mot skred. Områdene mellom
rennene er ikke tilpasset like stor
vann­mengde som rennene, og disse
områ­dene vil kunne bli usta­bile hvis de
blir utsatt for konsen­trerte vann­ut­slipp.
Erfaringsmessig vil faren for skred øke
markert i nedbør­epi­soder med døgn­nedbør større enn 50-års døgn­nedbør
(døgn­nedbør ved 50 års retur­pe­riode).
Langs vest­kysten av landet tilsvarer
dette rundt 6–8 % av årsned­børen.
Forutgående nedbør og snøsmel­ting er
også av betyd­ning, fordi det skal mindre
nedbør til før det oppstår usta­bile forhold dersom
massene er vann­mettet på forhånd. Skredhyppigheten
i områder med kyst­klima er høyest på høsten, mens
det i innlandet går flest skred om våren i forbin­delse
med nedbør, snøsmel­ting og tele­løs­ning. Langs
kysten vil det være størst skred­fare under lang­varig og
kraftig regnvær som kan vare flere i døgn. I innlands­klima vil skred­faren vanligvis oppstå ved kraftig
regnvær av kortere varighet, typisk rundt 4–6 timer.
På samme måte som i ei veggrøft vil det over tid
samle seg masse og orga­nisk mate­riale i renner og
bekkeløp. Disse massene kan være tilgjenglig for
erosjon under etter­føl­gende kraf­tige
regn­værs­pe­rioder.

Erosjon og masseføring

Vann har evne til å løse opp finstoffer og trans­por­tere masser både i vannet og ved bunn­trans­port. Finsand er lettest eroder­bart, silt og leire mer motstands­dyktig på grunn av kapil­lære krefter. Morenemasse består av både fin og grovt mate­riale, og dersom finstoff vaskes ut, kan også grovere masser forflyttes. For å unngå erosjon i f.eks. vegfyl­linger er det en fordel med velgra­derte masser. I velgra­dert masse får en filter-virking som hindrer utvas­king av enkelt­par­tikler, og en får dannelse av erosjonshud som er motstands­dyktig mot erosjon. Dimensjonering av erosjons­sik­ring i grøfter og ved kulvert­utløp er omtalt i kapittel 5. I elver og bekker vil en i praksis alltid ha en viss masse­fø­ring, der det under normale forhold er en
balanse mellom mate­riale inn og ut av løpet. Ekstreme hendelser kan føre til et plut­selig brudd i bunn­ma­te­rialet og utras­ning fra elve­bred­dene. En
slik desta­bi­li­se­ring av bunn­ma­te­rialet i bratte vass­drag gir gjerne flomskred.


For å unngå erosjon på bratte grus­veier kan en etab­lere nedsen­kede stål- eller trerenner på tvers av vegen for å lede vann sikkert ut til sidene av veien, fortrinnsvis til innsiden av vegen. Både vegfyl­linger og skjæ­ringer samt natur­lige skrå­ninger der over­flate­vann konsen­treres kan være kilder for flom­skred. Også hjul­spor på hogst­flater med brudd i det orga­niske topp­laget vil være poten­si­elle kilder for erosjon og dermed flomskred.

Naturlig drens­system i dalsider og endringer som følge av veg

I ei dalside vil en vanligvis ha en rekke bekker som vegen må krysse, og der det derfor må legges kulverter. Dersom løsmas­sene er godt drenerte, eller en er i et tørt område, kan en stor del av avren­ningen også foregå i grunnen. I dalsider med få eller ingen defi­nerte bekker vil avren­ningen i skogshel­linga foregå hoved­sa­kelig som diffust sig av grunn­vann. I tørr­værs-peri­oder er sann­syn­ligvis veggrøf­tene tørre og avren­ningen kan synes å være problemfri. Problemet oppstår under nedbør- og
avsmel­tings­epi­soder der vannet avskjæres av grøfter og ledes langs skrå­ningen til nye punkt­ut­slipp. En skogsveg vil vanligvis bli plan­lagt med minst mulig masse­for­flyt­ning og skjæ­ring på inner­siden. Ei skjæ­ring ned i løsmasser vil samle mer vann i grøf­tene enn det som kun renner på over­flaten. Omfang av drens­sys­temet må derfor også vurderes under
bygging. Ei vegskjæ­ring med grøft i bunn virker som ei takrenne både for over­flate­vann og sige­vann i grunnen. Veg som bygges opp av sted­lige masser, vil bryte utvas­kede drene­rende soner i grunnen og virke tettere enn ufor­styr­rede masser. I forbin­delse med vegbyg­ging vil det være en utford­ring å opprett­holde den natur­lige drene­ringen og unngå at vann blir
konsen­trert ut i skrå­ningen nedenfor vegen i større mengder enn det som er naturlig.

En annen kjent problem­stil­ling er at en veg får lavpunkter med kulvert­plas­se­ringer slik at vann konsen­treres og ledes ut i terreng der det opprin­nelig ikke er naturlig bekk eller drensveg. Dette kan gi opphav til økt skred­fare for neden­for­lig­gende arealer, selv ved små vann­mengder.
I en periode ble det utført stor­stilt drene­ring av myrer i Norge. Raskere avren­ning (mindre naturlig demping) gir større flom­topper. Effekten av disse drens­til­ta­kene er sann­syn­ligvis mindre i dag, men en skal også være oppmerksom på de samme effek­tene ved anleg­ging av hyttefelt.

Skogskjøtsel i skred­ut­satte områder

Skog bidrar til å dempe skred­fare både ved å binde jord, stanse stein­sprang og hindre utløs­ning av snøskred og jord­skred. Basert på fordeler med skog i områder med skred, bør en ha en plan for skog­skjøtsel. For skog og skog­skjøtsel kan en liste opp følgende
fordeler (+) og ulemper (-) i forhold til skred:

 • Steinsprang dempes i skog og redu­serer rekke­vidden til mange mindre enkeltblokker
 • Røtter binder torv og øvre jordlag utsatt for grunne skred og erosjon
 • Planter sørger for vann­opptak og sug i jorda, og vege­ta­sjonen demper påvirk­ningen av nedbør direkte på marka
 • Hindrer utløs­ning av snøskred
  − Skog kan virke drivende på jord­skred ved rotvelt og oppriv­ning av det erosjons­be­skyt­tende humus­laget. Avvirking av skog over større områder i bratt terreng kan øke skred­faren. Størrelsen på hogst­flater bør derfor vurderes i forhold til skred­fare. I Norge er det vanligvis tynt jord­dekke og flat­hogst alene fører sjelden til skred. Det er kjøre­spor og sår i terrenget etter skog­sma­skiner og vegbyg­ging som gir konsen­tra­sjon og angreps­punkter for vann som er problemet. Det er ikke noen fasit på hvilke treslag som er gunstig for å redu­sere skred­fare. Dette er avhengig av lokalt jord­smonn og klima. Vanligvis er blan­dings­skog med ulik alder­sam­men­set­ning posi­tivt for å redu­sere
  skred­faren.
 • Lokal historie og naturlig sukse­sjon virker ofte inn på utvik­lingen av skog­be­standet. En plan­lagt avvirk­ning eller skjøtsel av skogen bør baseres på arts­kunn­skap kombi­nert med lokal kunn­skap. Skredmateriale kan gi tilførsel av mine­raler i et ellers nærings­fattig
  jord­smonn og i tiden mellom skred kan ulik skog naturlig etab­leres. Or er en pionerart som indi­kerer at andre arter ikke har rukket å etab­lere seg. Basert på hvilke arter som er etab­lert gir skogen en indi­ka­sjon på tidli­gere skredaktivitet

Hydrologi og flomberegning

Ved bygging av skogsveger er det viktig å ha kjenn­skap til avren­nings­for­hol­dene (hydro­lo­gien) i området der vegen skal bygges. Kunnskap om flommer og flom-bereg­ning er også viktig når vi skal dimen­sjo­nere grøfter, kulverter og erosjons­sik­ring i forbin­delse med veger.

Avrenning

Alle tverr­snitt i en elv eller en bekk samsvarer til et tilhø­rende nedbør­felt, og avren­ningen er den totale vann­mengden som renner ut fra et nedbørs­felt. I tillegg til varighet og inten­sitet i nedbør, type nedbør (snø eller regn) og snøsmel­ting er stør­relsen på avren­ningen på et bestemt tids­punkt avhengig av nedbør­fel­tets stør­relse, form, topo­grafi og andel innsjøer og plas­se­ringen av dem i nedbør­feltet. Også vege­ta­sjons­for­hold, even­tuell frost i bakken, tykkelsen på løsmasse­dekket, mark­fuk­tighet, grunn­vanns­nivå og fordamp­ning har betyd­ning. Avrenningen varierer fra region til region i landet avhengig av de klima­tiske forhol­dene. Det er for eksempel større avren­ning på kysten av Vestlandet enn på Østlandet.

Data og bereg­ning av avren­ning og vannføring

Nedbør og andre klima­fak­torer måles av Meteorologisk insti­tutt (www.met.no og www.eklima.no), mens vann­stand og vann­fø­ring måles av NVE (www.nve.no). Nedbør måles ved ca 500 stasjoner og vann­stand og vann­fø­ring måles ved ca 600 måle­sta­sjoner i Norge. Data fra disse er grunnlag for å beregne avren­ning, flommer og for å utar­beide
flom­sta­ti­stikk.
Det er vanlig å måle og oppgi mengde nedbør i milli­meter. 1 mm nedbør over et areal på 1 m² tilsvarer 1 liter vann eller 1000 m³ pr km². Vannføring måles indi­rekte ved å måle hastig­heten på vannet og tverr­snittet på løpet som vannet strømmer gjennom, og oppgis i liter per sekund (l/s) eller
kubikk­meter per sekund (m³/s). På måle­sta­sjoner for vann­fø­ring har man på forhånd funnet en sammen­heng mellom forskjel­lige vann­fø­ringer og vann­stander i elva, og man måler bare vann­standen. Det over­føres daglig data fra ca. 350 måle­sta­sjoner til NVE, og vann­fø­ringen beregnes auto­ma­tisk.
Avrenning oppgis i l/s/km². NVE har beregnet midlere årsav­ren­ning for peri­oden 1961–90 for hele Norge. Resultatene er tilgjen­ge­lige via inter­nett på NVEs kart­tje­neste (http://www.nve.no/no/Vannog-vassdrag/Databaser-og-karttjenester), even­tuelt som trykte kart. Ved avle­sing av «isohy­dater» (avren­nings­koter) finner vi årlig middel­vann­fø­ring for peri­oden 1961–90 hvor som helst i landet i l/s/ km². Figur 8 viser et utsnitt av ett slikt kart. Årlig middelav­ren­ning varierer i Norge fra under 10 l/s/ km² (300
mm/ år/ km²) til over 130 l/s km² (4000 mm/år/km²).

Flomberegning

Beregning av flommer er et omfat­tende tema. NVE gir opplys­ninger og råd til de som trenger assi­stanse. Både NVE og konsu­lent­bran­sjen kan også utføre både enkle og mer kompli­serte flombe­reg­ninger. Der kost­na­dene og eller konse­kven­sene av feil­di­men­sjo­ne­ring av stikk­renner, grøfter og kulverter er store er det nødvendig å benytte fagfolk med hydro­lo­gisk og meteoro­lo­gisk kompe­tanse til bereg­ning av flommer og nedbørs­in­ten­sitet med ulike gjen­taks­in­ter­vall. Stikkrenner og kulverter skal dimen­sjo­neres etter flommer med et gjen­taks­in­ter­vall mellom 20 og 50 år. Gjentaksintervallet er et mål på hvor mange år det i gjen­nom­snitt er mellom hver gang en bestemt flom­vann­fø­ring over­skrides. En flom med et gjen­taks­in­ter­vall på 20 år (Q20) har en sann­syn­lighet på 120 eller 5 % for å finne sted et hvilket som helst år. Tilsvarende vil en 50-års flom ha en sann­syn­lighet på 2 % (1/50) for å finne sted et hvilket som helst år. Det er tilfeller hvor store flommer har kommet på hver­andre over flere påføl­gende år. Det skilles ofte mellom flombe­reg­ninger i svært små nedbør­felt (<0,5 km²), små nedbør­felt (<20 km²) og store nedbør­felt som kan være flere tusen kvad­rat­kilo­meter store. Flomberegningen skjer i hovedsak etter følgende metoder: Ÿ Flomberegning på grunnlag av frekvens­ana­lyse av vann­fø­rings­data fra repre­sen­ta­tive måle­sta­sjoner. Ÿ Flomberegning på grunnlag av regio­nale flom­formler. Ÿ Flomberegning på grunnlag av en hydro­lo­gisk modell som ut fra et gitt nedbør­forløp simu­lerer et flom­forløp. Ÿ Flomberegning på grunnlag av avren­nings­ko­ef­fi­si­enter (den rasjo­nelle formel) og regn­in­ten­sitet. For bygging av skogsveger vil metoder for små nedbørs­felt være mest aktu­elle, det vil si de to nederste meto­dene. Alle meto­dene for flombe­reg­ning er beskrevet i Vassdragshåndboka (NVE, 2010) og vi
gjengir et kort utdrag av flombe­reg­ning ved hjelp av
den rasjo­nelle formell.

Flomberegning i svært små nedbørs­felt 0,2 – 0,5 km². Den rasjo­nelle formel

Den «rasjo­nelle formel» benyttes ofte til enkle
over­slag for dimen­sjo­ne­ring av avløps­led­ninger i
tett­steder. Denne metoden anbe­fales ikke benyttet for
felt større enn 0,2 – 0,5 km².


Avrenning Q i m3/s er gitt ved:
Q = C · i · A
C = avren­nings­faktor (dimen­sjonsløs)
i = dimen­sjo­ne­rende nedbørin­ten­sitet, (l/s/km²)
A = felt­areal i km²

Avrenningsfaktoren C, som er et uttrykk for den totale nedbørs­mengden i et område som renner bort som over­flate­vann, er avhengig av flere forhold ved nedbørs­feltet som vege­ta­sjons­dekke, fall, grunn­for­hold og utbyg­ging. Denne faktoren varierer erfa­rings­messig fra opp mot 0,9 i urbane områder og områder med bart fjell, til ned mot 0,1 i parker og
områder med dyrka mark, se tabell 3.


Dimensjonerende nedbørin­ten­sitet (i) må bestemmes for et gitt gjen­taks­in­ter­vall og med en varighet lik feltets konsen­tra­sjonstid tc (se under). Nedbørsintensitet for ulike gjen­taks­in­ter­vall og varighet kan
man finne på nett­siden www.eklima.no under fanen stati­stikk og hyppighet for nedbør og ved å velge rapporten ’nedbørin­ten­sitet – retur­pe­riode – (sammen­hen­gende nedbør)’ og deretter velge data for
en repre­sen­tativ nedbørs­sta­sjon. Det er ikke nødven­digvis en nedbørs­sta­sjon som er i nærheten av nedbørs­feltet som er den mest repre­sen­tativ, og valg av stasjon bør gjøres i samråd med hydrolog/
meteorolog.

Tabell 3. Avrenningskoeffisient C for nedbørsfelt med forskjellig dekke.
Fra: Vassdragshåndboka, 1998.
OverflatetypeAvrenningsfaktor
Betong, asfalt, bart fjell og
lignende
0,6 – 0,9
Grusveger0,3 – 0,7
Dyrka mark og parkområder0,2 – 0,4
Skogsområder0,2 – 0,5


Konsentrasjonstiden (tc) er tiden vannet bruker fra ytterst i feltet til utløpet/ måle­stedet. Denne tiden varierer mellom ulike felt avhengig av både stør­relse og egen­skaper ved nedbør­feltet (sjøa­real, urba­ni­se­rings­grad, høyde­for­skjell i feltet osv.). For natur­lige felt (f.eks. skogsom­råder) kan følgende formel brukes:
tc = 0,6 ∙ L ∙ H‑0,5 + 3000 ∙ Ase
der:
L = lengde av feltet, m
H = høyde­for­skjellen i feltet, m
Ase = Effektiv sjøpro­sent (Ase) defi­neres som 100 · ∑ ( Ai · ai ) / A², der ai er innsjø i’s over­flate­areal i km², Ai er det totale felt­arealet til samme innsjø i km² og A er hele nedbør­fel­tets areal.

Vegens utforming og drenering

Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse (Landbruksdepartementet 1997) beskriver vegkrop­pens konstruk­sjon og vegens geomet­riske utfor­ming. Avvik fra Normalens krav til skjæ­ringer, fyllinger og drene­ring, og mang­lende hensyn til jord­arter og hydro­logi i vegkor­ri­doren går igjen der skoglig akti­vitet har utløst løsmasse­skred. Enkelt sagt: Vegens drens­system kollapser og vannet tar nye veger.

Vegkroppen

Normalene stiller krav til massenes korn­for­de­ling i bærelag og slitelag. Til bærelag brukes ofte usor­tert, stedegen egnet masse. Til slitelag brukes bear­beidet masse, og i stig­ning fra 10 % og brat­tere skal det
brukes knust masse. Denne står bedre mot slitasje og vannets graving.
For å drenere vegkroppen bygges de enkelte lagene opp med tverr­fall som vist i figuren under. 

Skråninger

Alle skrå­ninger skal utformes med en hellings­vinkel som er mindre enn massenes natur­lige rasvinkel.
Skogen skal være ryddet minst 2 meter utenfor grøfte­kant, skjæ­rings­topp og fyllingsfot. Skjæringsskråninger skal renses for torv, stein, røtter og annet som kan rase ned i grøfta.
I skjæ­ringer med løse, usta­bile jord­masser skal det mellom grøft og skrå­ning lages plass for rasmasser. På spesielt vans­ke­lige steder må det brukes forstøt­ningsmur eller andre sikrings­tiltak.
I områder med stort vannsig i lia kan avskjæ­rings­grøft, dvs. terren­grøft ovenfor skjæ­ringen, være et sikringstiltak.

Omregningstabell%°g
10:184°94g
2:1200%64°71g
1:1,2580%39°43g
1:1,567%34°37g
1:250%27°° 30g
Grøfter

Grøftedybden skal være minimum 20 cm under planum for å drenere ut vegkroppen, og bunn­bredden minimum 30 cm. Grøfter og grøfte­dybden skal tilpasses de sted­lige drene­rings­for­hold (over­flate­vann, grunn­vann og ekstra­or­di­nært tilsig). Eksisterende
bekker og grøfter skal holdes intakte. Grøftene skal gis jevnt fall og renskes i bunn og sider.
Framstikkende fjell og større steiner fjernes. Under vans­ke­lige grunn­for­hold skal grøf­tene stein­settes for å hindre utgra­ving og erosjon.
Erosjonssikring av grøfter
Der grøften får stort fall og der den drenerer større flater kan vann­has­tig­heten og vann­mengden bli så stor at det er nødvendig å erosjons­sikre grøfta, dvs. stein­sette den slik at vannet ikke river med seg jord og løsmasser.
Tabell 6 kan brukes til å finne hvilke vann­has­tig­heter grøfter med forskjel­lige dekke tåler før vannet eroderer i massene. Manningstallet er et måltall for ruheten i løpet.
Vannhastigheten (V – m/s) og vann­fø­ringen
(Q – l/s) kan bereg­nings ved hjelp av følgende to
formler:
V = Q/(A·1000) og
Q = M·A·R⅔·L½ ·1000
der:
Q = grøftas vann­fø­ring, l/s
M = Mannings tall
A = tverr­snitt av grøfta, m²
R = hydr­au­lisk radius av grøfta A/P, m
P = våt omkrets av grøfta, m
L = lengde­fall, m/m
Regneeksempel:
For en grøft tilva­rende den i figur 14 med dybde 0,28 m, bredde ca 2m og bunn­bredde 0,5 m er tverr­snittet A = 0,35 m², våt omkrets P = 2 m og hydr­au­lisk radius R = A/P = 0,176 m. Lengdefallet er 0,04.


Tabell 6. Vannhastigheter og Manningstall for grøfter med ulik dekke.
Fra: Statens vegvesen, Håndbok 018 Kledningsmateriale i grøft

Kledningsmateriale
i grøft
Mannings
tall M
Vannhastighet
uten fare for
erosjon m/s
Betongkledning50 – 802,5 – 5,0
Asfaltert dekke60 – 752,0 – 5,0
Steinsetting (jevnt utlagt)30 – 602,0 – 5,0
Grus30 – 501,0 – 1,5
Småstein30 – 501,2 – 2,0
Jord uten vegetasjon25 – 300,5 – 0,8
Jord med lett vegetasjon20 – 300,5 – 1,2
Ujevn stein­kled­ning25 – 301,5 – 3,0
Jord med kraftig vegetasjon15 – 251,0 – 2,0
Naturlig bekk og elv5 – 40

I en grøft med ru dekke er Manningstallet ca 25 og vann­fø­ringen beregnes til:
Q = 25 · 0,35 m² · 0,176⅔m · 0,04½ · 1000 = 550 l/s
Vannhastigheten kan beregnes til:
V = 550 l/s/(0,35 m² · 1000) = 1,57 m/s

Kulverter, stikk­renner, gjen­nomløp og rør

Kulverter er vann­gjen­nomløp på tvers av vegen med over­lig­gende fylling og åpent inn- og utløp. Stikkrenner er kulvert med maksimum 1000 mm fri åpning.


Kulverter skal dimen­sjo­neres etter nedbørs- og avren­nings­for­hol­dene i området til en flom­stør­relse som gjentar seg i gjen­nom­snitt hvert 25 – 50 år, (Q25-₅0 ). Krav til minste indre diameter (ID) er 300 mm. I nedbørs­rike områder og bratt terreng anbe­fales det å øke indre diameter til minst 400 mm. Kulverter skal dimen­sjo­neres og legges i samsvar med prosjek­te­rings­planen for vegen. En må tilstrebe å bevare alle eksis­te­rende bekkeløp. Det vil si at en legger kulverter og stikk­renner i alle bekke­daler og terreng­søkk og unngår sammen­fø­ring av flere bekker. For renner som kun har drens­funk­sjon fra vann­lommer og små tilsig kan rør med indre diameter ned til 150 mm benyttes.


Kulverter bør følge bekkens lengde­ret­ning. Kunstig vinkel ved innløp og utløp bør unngås. Kulverter som skal ta grøfte- og avløps­vann bør
legges i ca 60° vinkel i forhold til grøften og ikke vinkel­rett for å spare lengde. Rørene skal være tilstrekklig lange slik at vegbredden ikke redu­seres. Rørene bør være selv­ren­sende, dvs. ha et fall på 3–7 %. Større helling kan føre til utvas­king ved utløpet.

Ved krys­sing av fiske­fø­rende vannløp skal det brukes konstruk­sjoner som gjør at fisken kan passere uten hinder (se hånd­boken «Slipp fisken fri» DN Håndbok 22–2002).

Avstanden mellom kulver­tene skal tilpasses topo­gra­fien og terren­gets natur­lige drene­ring. Ved veger i lange lisider og områder med mulig skred­ri­siko og ved stor nedbørs­in­ten­sitet, er det viktig å bruke kort avstand mellom rennene og rør med tilstrek­ke­lige dimen­sjoner. Innløpet må sikres med stein­satte sedi­men­ta­sjons­groper og utlø­pene erosjons­sikres der dette er nødvendig (se under). I bratt terreng ( >55 %, >30°) bør en erosjons­fore­bygge ved å bruke store dimen­sjoner dvs. å dimen­sjo­nere til 100 års-flommen (Q100 ) med
minste­krav på indre diameter 400 mm.


Dimensjonering og hydr­au­lisk utfor­ming av kulverter
Når vann­fø­ringen er funnet kan kulverten, røret gjennom vegen dimen­sjo­neres. Normalt dimen­sjo­nerer en røret slik at det ikke skal fylles med vann (frispeil­strøm­ming).
Kapasiteten til kulverter kan enten være styrt av forhol­dene kun ved innløpet ( innløps­kon­troll) eller av kulverten som helhet (utløps­kon­troll). Kulverter med stort eller middels stort fall (>10 – 20 ‰) samt korte kulverter har vanligvis innløps­kon­troll, mens utløps­kon­troll er karak­te­ris­tisk for lange kulverter med lite fall.
For vannløp på land­bruks­veger er kapa­si­teten oftest
knyttet til innløpet som funk­sjon av:

 • Rørdiameter
 • Innløpets utfor­ming
 • Vannstanden ved innløpet

Ved innløps­kon­troll er kulver­tens kapa­sitet gitt ved vann­standen ved tilløpet y1 og innlø­pets (rørets) diameter/dimensjon D og geometri. I strøm­ningen som i figur 12 er det fritt vann­speil i innløpet. Dette
vil være tilfellet inntil vann­standen i tilløpet til kulverten tilsvarer y₁/D ≈ 1,2 (Berg, A. 1992).
På land­bruks­veger søker vi frispeils­strøm­ning for å hindre oppho­ping av flytende gjen­stander i tilløpet og for å ha en viss reserve­ka­pa­sitet dersom innløpet alli­kevel dykkes, d.v.s. vannet står over innløpet. I
dimen­sjo­ne­ring regner vi faktoren y₁/D = 1,0


A. Frontmur, rett­vinklet på rørets lengde­ret­ning og rett rør. Vingemur gir liten effekt på rørfor­mede kulverter. Hydraulisk kapa­sitet: 100%
B. Innløpet formet etter helling på grøfte­skrå­ningen. Hydraulisk kapa­sitet: 97%
C. Utstikkende rørende. Hydraulisk kapa­sitet: 85%

Enkel dimen­sjo­ne­ring av vannløp – tverrsnittarealet

En enkel måte å vurdere rørdi­men­sjonen er å måle
tverr­snit­t­arealet, AC i m² på vann­løpet. I terrenget
(eller i vege­ta­sjonen) kan en se hvor høyt vannet har
gått ved stor vannstand/flom.
(B₁ + B₂)/2 · D = AC.
B₁ = bredden på løpet ved høyeste vann­stand
B₂ =bredden på bunnen av vann­løpet
D = Dybden ved høyeste vann­stand (normal + flom)

Kulvertkrysninger ved lavpunkt – fore­byg­gende tiltak i flom- og skred­ut­satte områder

I et hvert lavpunkt på vegen må en påse at kulverten
er tilstrek­kelig stor, og det må gjen­nom­føres regel­messig tilsyn og vedli­ke­hold for sikre at kulver­tene er
åpne.
Innløp til kulverter skal vanligvis være nedsenket og
stein­satt foran innløpet for å samle opp slam og sand
(sand­fang). Under normale værfor­hold vil slike tiltak
vanligvis virke etter sin hensikt. Ved ekstreme nedbør­hen­delser derimot er det svært vans­kelig å sikre
seg mot gjen­tet­ting av kulvert­inn­løpet, fordi masse­fø­ringen i grøfte­sys­temet over­stiger kapa­si­teten til
sand­fanget. Mengden masse som er tilgjenglig for
erosjon i ei skjæ­ring og i grøfta er som regel langt
større enn grøfte­ka­pa­si­teten.
Et alter­na­tivt fore­byg­gende tiltak er å legge vegen
som et stein­satt lavpunkt over enkelte kulverter slik at
vann kan renne over vegen uten å erodere dersom
kulverten går tett. Figur 15 illust­rerer dette. Hensikten er at veien skal være inntakt selv etter at
kulverten har gått tett eller har for liten kapa­sitet i
forhold til avren­ningen. Dette vil sikre at drens­vannet
slippes kontrol­lert ut på ønskede steder med naturlig
drene­ring. Det er oftest bedre at vegen skades noe i
slike plan­lagte og tilrette­lagte lavpunkter enn at
grøfta leder vann ukon­trol­lert videre med mulighet
for langt større skader lengre ned i grøfte­sys­temet.
Flombru er et alter­nativ til store kulverter eller bru på
perm­a­nente veger. Fylling med kulverter blir støpt
inn i armert betong. Betongdekket går opp over øvre
flom­nivå for å hindre utgra­ving av vegen.

Tverrsnittarealet,
Ac m2
ID , mm
0,071300
0,126400
0,196500
0,283600
0,385700
0,502800
0,646900
0,7851000
1,1301200
1,5391400
2,0101600
2,5431800
3,1402000
Traktorveger

Ved krys­sing av flom­bekker på trak­tor­veger kan et vad (stein­satt over­flate i bekkens nivå) være et alter­nativ til stikkrenne/kulvert. Steinsettingen må
være solid nok til å tåle store flommer..
I lengre, bratte stig­ninger vil en stein­renne (dump av grovere stein på tvers av vegen) redu­sere vann­has­tig­heten i vegbanen og fungere som overflaterenne/ stikkrenne.

Overflaterenner

Overflaterenner vil avskjære regn og smelte­vann som renner i vegen og er mest aktuelt på bratte veger i område med hyppig, stor nedbørs­in­ten­sitet. For å være selv­renn­sende bør vegens stig­ning være over 10%. Overflaterenner krever spesiell oppmerk­somhet ved vedli­ke­hold av vegbanen (brøy­ting, høvling og grusing).
Rennene er produ­sert av galva­ni­serte stål­profil. Armco vegrekk­verk profil er brukt, men profilet har stor åpning 194 mm og ubeha­glig å kjøre over med personbil. En renne produ­sert i Østerrike har bedre
egen­skaper. Trerenner av plank har mindre hold­barhet.
Dersom det finnes gode side­grøfter og stikk­renner, bør over­flate­ren­nene legges innover mot vegens øvre kant. Sand og grus fra vegbanen vil samles i grøften og kan legges inn i vegbanen igjen. Der det ikke er
gode side­grøfter og stikk­renner legges over­flate­ren­nene utover, mot vegens nedre kant. Der det kan være fare for erosjon må utløpet erosjonssikres.

Frost, tele og isgang

I områder med kjøving og igjen­frosne stikk­renner er
monte­ring av tine­slange et godt tiltak. En ¾ – 1”
slange legges i røret og henges opp ved innløpet og
tettes med en kork. Ved utløpet legges slangen så det
ikke kommer inn vann som kan fryse. Ved å kjøre
damp/varmt vann gjennom slangen åpnes et hull i
isen så vannet kan begynne å renne. Brukes smelte­vann til tining bør slangen være noe tykkere.
Isgang med tetting av kulvert fører ofte til oppdem­ning og utgra­ving av vegen eller at vannet tar nye
veger. Overløp oppe i fyllingen kan redu­sere risikoen.

Erosjonssikring av kulvertutløp

Ved utløpet av kulverter og stikk­renner, og også ved utløpet av over­flate­renner, kan vannet ha stor hastighet. Består bunnen av finkor­nede masser kan det dannes store erosjons­groper. Det kan føre til under­gra­ving av kulvert­utløp og vegskrå­ning. Derfor er det
viktig å sikre utløpet mot erosjon.
Erosjonssikring ved utløpet av større kulverter er beskrevet i NVEs «Veileder for dimen­sjo­ne­ring av erosjons­sik­ringer av stein» (NVE, 2009) og Vassdragshåndboka (NVE, 2010). Enkel stein­plast­ring under
utløpet som passer for mindre kulverter er beskrevet her.
Ved fri utstrøm­ning fra kulverten vil hastig­heten være gitt av vann­mengde, dimen­sjon, frik­sjon, helning og lengde på kulverten. Tabell 9 viser vann­has­tighet ved utløpet av rørkulverter i plast og betong med forskjel­lige dimen­sjoner, lengder og fall ved dimen­sjo­ne­rende kapa­sitet. Tabellen viser at det er fare for
erosjon alle­rede ved en kulvert­hel­ning på 15 ‰, slik
at området nedstrøms kulverten må sikres der det er
løsmasser som kan eroderes.
Figur 23 viser den maksi­male vann­has­tig­heten som kan tillates ved ulike partik­kel­stør­relser dersom vi skal unngå erosjon.

Terrengkjøring ved skogs­drift
– enkle driftsveger

I bratt terreng blir det kjørt med skog­sma­skiner
enten rett opp og ned ved opp til 40 % helling, eller
på midler­ti­dige planerte drifts­veger i lisiden. Ved
kjøring på torv og finkor­nige jord­arter blir det
kjøre­spor. Økt vann­inn­hold redu­serer bære­evnen.
Vannet følger kjøre­spo­rene og erosjonen øker med
bratthet og vann­mengde. Kjøresporene og drifts­ve­gene kan endre den natur­lige drene­ringen i lisiden.
I bratt terreng hvor en får vann­gra­ving i kjøre­spo­rene
bør en om mulig flate ut drifts­vegen med visse
mellomrom for å redu­sere vann­has­tig­heten og få
avsatt utgravet finmasse. Dette er særlig viktig ned
mot oppar­beidet veg for å unngå å tette igjen grøfter
og stikk­renner.
Figur 27. Kjørespor ved terreng­kjø­ring.
Foto: Truls-Erik Johnsrud.
Miljøstandarden Levende Skog pålegger skog­bruket
å repa­rere kjøre­skader i terrenget. Vann fra kjøre­spor
bør dreneres ut på fast­mark eller myr for å filtrere ut
sedi­men­tene før vannet når ned i bekker og vann.
Risikoen for erosjon og løsmasse­skred bør være med i
vurde­ringen av om skogen kan drives som trak­tor­drift
med tette drifts­veger i løsmas­sene eller som taubane­drift til oppar­bei­dede skogsbilveger.

Vegvedlikehold

Klima og trafikken sliter på vegen. Vannet følger hjul­spo­rene i slite­laget og erosjon er den største nedbry­tende klima­fak­toren. Vegkanter som gror
igjen, dårlig drene­ring, grøfter og stikk­renner som forfaller, og bratte skrå­ninger med utglid­ninger er blant de vanligste feil og mangler på
land­bruks­veger. På veger som er bygget med offent­lige tilskudd er vegeier forpliktet til å opprett­holde vegen i den stan­dard, vegklassen den er bygget. Kommunen er her kontrollinstans.

Kantrydding

Kantrydding er første bud i vegved­like­holdet. Vegbredden skal opprett­holdes og drene­ringen fungere. Lys og luft må inn så vegen tørker opp om våren og etter nedbør­rike peri­oder. Det skal være fritt for høyere vege­ta­sjon og greiner minst 1 m utenfor grøfte­kanten, dvs. minst 2 m
utenfor kjøre­banen på hver side. I svinger og vegkryss må rydde­bredden økes for å gi tilstrekklig sikt. Kantrydding utføres mest effek­tivt med et ryddeag­gregat montert i krana på en redskaps­bærer, traktor, skog­sma­skin, mindre hjul­laster o.l. eller et akku­mu­le­rende felle­hode for å samle virke til biobrensel.

Grøfter

Noe av det viktigste for å få en land­bruksveg til å fungere er gode grøfter og kuv på vegbanen så vannet renner av. Graskanten på vegskul­deren og vege­ta­sjon i grøfte­kanten tar fort over­hand og hindrer avren­ning fra vegbanen samtidig som masse­ut­glid­ning fra grøfte­kanten og side­skrå­ninger tetter igjen grøfta. Krattrydding og grøf­te­rensk bør gjøres regel­messig.
Masseutglidninger ned i grøfta skjer oftest i sterke nedbørs­pe­rioder. Spesielt utsatt som følge av over­flate­av­ren­ning er skrå­ninger med mye finstoff og lav infil­tra­sjons­ka­pa­sitet. Reparasjoner er vans­ke­lige så
lenge massene er vann­hol­dige. Ofte lønner det seg å vente med å fjerne masse og påføre nye til de sted­lige massene har tørket opp. Partier som sklir ut må stabi­li­seres med motfyl­ling. Fyllingen virker som en
motvekt og massene må være grovere enn de massene som skal holdes på plass. Motfyllingen må ligge på et solid funda­ment som ligger lavere enn grøftebunnen.

Grøfterensk
Med en stikk­s­pade kan en utrette mye fore­byg­gende grøf­te­rensk. Ved større grøfte­dybder og vans­ke­li­gere masser er grave­ma­skin det mest effek­tive. Gode vegmasser sorteres ut og legges tilbake i kjøre­banen.
Annen masse depo­neres utenfor vegen og jevnes ut med terrenget eller kjøres bort.

Kulverter og stikkrenner

Kulverter dimen­sjo­neres under prosjek­te­ring av vegen. Underdimensjonerte og tette kulverter har ført til bety­de­lige skader på vegen og omgi­vel­sene ved intensiv nedbør og flom. Kulverter etter­sees hvert år. Innløpet og utløpet må renskes for vege­ta­sjon og løsmasser som hindrer vann­løpet. Rennene kan fort bli tettet igjen av løsmasser, kvist o.l. Sandfanget ved innløpet renskes. Disse bør være minst 2 m lange, 50 cm dype og så brede som mulig. Rørene bør ha så stort fall at vann­strømmen rensker røret for sand og grus ved selv­spy­ling. Deformerte og skadde rør i skiftes ut.

Forming av kjørebanen

Kjørebanen formes under vegbyg­gingen ved avret­ting av bære­laget med tverr­fall og dose­ring før slite­laget leggers på. Tykkelsen på slite­laget skal være minst 10 cm.
Høvling gjøres for å opprett­holde egen­ska­pene til slite­laget. Grusen som trafikken har kastet ut føres tilbake og blandes. Kjørebanen jevnes ut og tverr­fallet bygges opp. Vegetasjonen på vegkanten fjernes.
Høvling bør utføres når kjøre­banen er fuktig. Til tyngre oppret­ting av vegbane kreves tung veghøvel (min 10–15 tonn). Skjæret må ha rikelig med masse å arbeide med og gå dypere enn bunnen på de
dypeste hullene/hjulsporene.
Traktormontert plane­rings­skjær, slodd og plan­skraper er godt egnet for lettere vedli­ke­hold. En får en god bear­bei­ding av massene på over­flaten, men har vans­kelig for å skjære dypt nok ved større hull.
Drammensslodden (gummis­lodden) er satt sammen av dekk­baner fra buss/lastebildekk som står på tvers og er bundet sammen med ståltau. Den trekkes etter en traktor i stropper. Dekk-kantene river opp grusen og ved å skrå­stille slodden blir grusen ført inn i
vegbanen. Ved flere over­kjø­ringer er den effektiv til å fjerne gras­kanten på vegskul­deren og bear­beide slite­lags­grusen i vegbanen. Den river i liten grad opp større stein og vil skli over over­flate­renner. Rennene må da renskes for grus etterpå.

Vintervedlikehold

Snøgrøfter
På veger som er vinter­brøytet bør brøyte­kanten freses eller høvles ut over veggrøften før snøsmel­tingen tar til. Smeltevannet får da en mulighet til å renne ned i grøfta og ikke følge vegbanen. Til opptak av snøgrøfter er kant­fres eller tyngre veghøvel godt egnet.
Tining av stikk­renner
Tette stikk­renner kan forår­sake stor vann og erosjons­skader på et vegan­legg samtidig som trafikk­far­lige situa­sjoner oppstår. Et tidlig tegn på at stikk­renna er frosset igjen er oppdem­ming i grøfta og isdan­nelse inn i vegbanen. Et fros­sent rør må tines før snøsmel­tingen setter inn. Det er om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvides hullet og isen forsvinner. Isen smeltes ved å føre en slange med damp innover i røret. Montering av tine­slange i stikk­renner letter arbeidet med renner som ofte fryser igjen.

 • Steinar Lyshaug

  Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000