Korttømmerhåndtering som kostnadsdriver

tømmerlunne. dekker hele bildet.
Tømmerlunne

Fra tid til annen er det avset­ning for tømmer­sor­ti­ment som er ekstra korte. Sortimentene kan være både av masse­virke­kva­litet og sagtøm­mer­kva­litet, men felles­nev­neren er at de er så korte at det kan lastes doble lengder. Doble lengder gir fulle lass, men mye ekstra kran­kjø­ring og færre lass pr skift påvirker produk­ti­vitet og kostnad.

Studien begrenser seg til lass­bæ­re­rens tids­for­bruk, selv om vi må anta at også hogst­ma­skinen påvirkes. Nedenfor kan du laste ned en liten kalk­u­lator som viser tids­for­bruk i ulike bestand og med ulike forut­set­ninger.  Kalkulatoren kan være en støtte i plan­leg­ging for å unngå kost­nader; – både på kort og lang sikt.

 Last ned kalkyle

Det er fore­løpig begrenset kunn­skap om hvordan diame­ter­spre­ningen og kort­tøm­mer­hånd­te­ringen påvirker produk­ti­vi­teten. NIBIO har i prosjektet samlet inn produk­sjons­data­filer fra en del drifter og analy­sert disse. Forsøkene på å samle inn større data fra prak­tisk drift har derimot vist seg å være vans­ke­lige. I stedet har simu­le­ring av hogst­ma­skiner og lass­bæ­rere blitt gjort i en fore­løpig studie av hvordan disse fakto­rene kan påvirke tids­for­bruk og produktivitet.

 NIBIOS rapport kan lasetes ned her