Skogbruksplan

Lauvinnblanding

En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter, blant annet råd om hvordan eiendommen bør drives etter en avveining mellom ulike hensyn. 

Skogbruksplanlegging og miljø­re­gist­re­ring skjer som regel samtidig, dette fordi man trenger grunn­lags­data fra skogres­surs­kart­leg­gingen for å finne livs­mil­jøer og avsette nøkkel­bio­toper på eiendommen. 

Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyt­telse av skogres­surser og produk­sjons­res­surser samt å bidra til færre konflikter mellom miljø­hensyn og skogs­drift i normalt og bratt terreng.

Last ned rapporten