Utlysning – ledige stillinger

SKOGKURS utvikler og formidler kompe­tanse for og om bære­kraftig bruk av skog og utmark i Norge.


Vi har nå fire ledige stillinger!

2 stil­linger:
Vi er midt i en spen­nende utvik­ling av et mer steds­til­passet skog­bruk, med behov for økt kompe­tanse innen både skog­øko­logi og tradi­sjo­nelle skogfag.

1 stil­ling:
Vi ønsker å styrke oss i arbeidet med å gi barn og unge kunn­skap om skog gjennom Lære med skogen.

1 stil­ling:
Vi vil også løfte oss og effek­ti­vi­sere hvordan vi teknisk betjener våre samar­beids­part­nere og kunder gjennom e‑læring.

Er du en av de vi søker etter?
Ta gjerne kontakt om du vil vite mer eller har spørsmål.
Vi vil gjen­nom­føre løpende søknads­be­hand­ling med søknads­frist 18. august. Søknad kan sendes via Finn.no. Du finner beskri­velse og link til hver stil­ling nedover i saken.


Skogøkologi og skogskjøtsel 

- stedstilpasset skogbruk (2 stillinger)

Skogbruket i Norge er midt i en spen­nende utvik­ling av et mer steds­til­passet skog­bruk. Skogkurs har en viktig rolle i å formidle ny kompe­tanse ut til det opera­tive skog­bruket, og vi har nå behov for økt kapa­sitet innen skog­øko­logi og skogskjøtsel.

Vi søker to dyktige og initia­tiv­rike fagper­soner som vil jobbe med faglige utvik­ling­sopp­gaver samt formid­ling og under­vis­ning innen:

 • Skogøkologi og anvendt biologi knyttet til skogbrukstiltak
 • Skogskjøtsel – med vekt på steds­til­pas­ning av treslags­valg, hogst­former og ulike skogbehandlingstiltak.

Oppgaveporteføljen er dyna­misk, og vil kunne tilpasses dine kvali­fi­ka­sjoner og interesser.

Ønskede kvali­fi­ka­sjoner

 • Høyere utdan­ning og erfa­ring innen ett eller flere rele­vante fag som skog­bruk, skog­øko­logi, biologi, natur­res­surs­for­valt­ning mm.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Evne til og inter­esse for å omsette teori til anvendbar praksis.
 • Godt faglig nettverk.
 • Erfaring fra under­vis­ning eller annen type formid­ling er en fordel.
 • Erfaring med digi­tale verktøy.

Ønskede egen­skaper

 • Engasjement for faget og tro på skog­bruket som en framtidsnæring.
 • Nysgjerrig og sosial.
 • Stor gjen­nom­fø­rings­evne.
 • Solid rela­sjons­kom­pe­tanse.
 • Evne til å jobbe selvstendig. 


Prosjektleder Skolerettet arbeid

Lære med skogen – undervisningsopplegg

Lære med skogen (LMS) er vår sats­ning for å gi barn og unge tverr­faglig kunn­skap om skog og innsikt i skog­bruk som næring. Vårt arbeid er bygget opp rundt lære­pla­nene i skolen, og skal være nøytral og kunnskapsbasert. 

Vi ønsker nå å styrke dette arbeidet, og søker deg som kjenner skolen, er opptatt av å ta i bruk skogen som lærings­arena, og brenner for god formid­ling! Vi lyser derfor ut et toårig enga­sje­ment i 100% stil­ling med mulighet for forlen­gelse, for denne spen­nende satsning!

Ønskede kvali­fi­ka­sjoner

 • Høyere utdan­ning og erfa­ring innen under­vis­ning i skoleverket.
 • Erfaring med og inter­esse for å ta i bruk skogen som læringsarena.
 • God kjenn­skap til lære­planer og orga­ni­se­ring i skolen.
 • Engasjement og inter­esse for fagområdet.
 • Erfaring med digi­tale verktøy.

Ønskede egen­skaper

 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Nysgjerrig og sosial.
 • Evne til å jobbe både selv­stendig og i samar­beid med andre.
 • Hyggelig, effektiv og ryddig å jobbe med.
 • Løsningsorientert og initiativrik.

Se Lære med skogen sine nett­sider her.


Drifts- og utviklingskonsulent for Skogskolen

-skognæringens fellessatsing på e‑læring – (1 stilling)

Vi trenger deg som vil være med å styrke oss innen admi­ni­stra­sjon, drift og utvik­ling av vår e‑læringsplattform. Dette omfatter blant annet den tekniske løsningen Moodle Workplace som er platt­form for SKOGSKOLEN. 

Vi søker deg som liker struktur og problem­løs­ning og som ønsker å bidra til at SKOGSKOLEN fungerer optimalt.

Ønskede kvali­fi­ka­sjoner

 • Høgskoleutdanning innen IKT/programmering, e‑læring eller andre rele­vante fagkom­bi­na­sjoner og erfaring.
 • Teknisk forstå­else av e‑læringsplattformer/systemer.
 • Kjennskap til PowerBI og erfa­ring med program­me­ring er en fordel.
 • Svært gode digi­tale ferdig­heter og systemforståelse.

Ønskede egen­skaper

 • Nysgjerrig og sosial.
 • Evne til å jobbe både selv­stendig og i samar­beid med andre.
 • Hyggelig, effektiv og ryddig å jobbe med.
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Løsningsorientert og initiativrik. 
 • God problem­løs­nings­evne.

Se mer på SKOGSKOLEN.NO


På Skogkurs får du: 

 • Konkurransedyktige betin­gelser.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeids­tids­ord­ning.
 • Romslig og utford­rende fagmiljø med stor takhøyde.
 • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.

Personlig egen­skaper vil bli vektlagt.

Bli bedre kjent med Skogkurs her,
eller ta en titt på Facebook eller Instagram.