Ledige stillinger!

Vi ønsker nå å styrke vår kompe­tanse og kapa­sitet innenfor flere av våre fagom­råder med inntil tre stillinger.

Vil du utgjøre en forskjell med Skogkurs? 

Du som søker vil kunne påvirke innholdet i stil­lingen innenfor en eller flere av disse fagområdene: 

 • Skogbrukets infra­struktur og driftsteknikk 
 • Skogskjøtsel, klima og miljø 
 • Vilt- og utmarksforvaltning 
 • Anvendt skog­øko­nomi 

Du vil jobbe med/ansvarsområder: 

 • Planlegge, koor­di­nere, gjen­nom­føre og evaluere prosjekter 
 • Prosjektutvikling i samar­beid med næring og forvaltning 
 • Jobbe i prosjektteam 
 • Sikre god kommu­ni­ka­sjon og samar­beid med prosjekt­eiere og andre interessenter 
 • Formidling av kunnskap 

Ønskede kvali­fi­ka­sjoner:  

 • Relevant faglig bakgrunn – høyere utdan­ning eller prak­tisk erfaring 
 • Praksisnær forstå­else 
 • Kjennskap til og inter­esse for bran­sjen og forvaltningen 
 • God forstå­else for IKT og kjenn­skap til Microsoft 365 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

Personlige egen­skaper:  

 • Engasjement for faget og tro på skog­bruket som en framtidsnæring 
 • Nysgjerrig og sosial 
 • Stor gjen­nom­fø­rings­evne  
 • Solid rela­sjons­kom­pe­tanse 
 • Evne til å jobbe selv­stendig og i team 

På Skogkurs får du: 

 • Konkurransedyktige betin­gelser 
 • Fleksibel arbeids­tids­ord­ning 
 • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø 
 • Fremoverlent fagmiljø 

Søknadsfrist: 10. april 
 

For nærmere opplys­ninger, ta kontakt med:  
Faggruppeleder Driftsteknikk, infra­struktur og anvendt skog­øko­nomi, Steinar Lyshaug, sl@skogkurs.no, tlf.: 996 37 311 

Faggruppeleder Jakt, vilt­for­valt­ning og utmarks­næ­ring, Øyvind Juliussen, oj@skogkurs.no, tlf. 400 21 266 

Faggruppeleder Skogskjøtsel, miljø og Lære med skogen, Torfinn Kringlebotn, tk@skogkurs.no, tlf. 909 83 308 

 
Adm. direktør John Are Lindstad, jal@skogkurs.no, Tlf.: 913 57 057