Naturfare

Et villere og våtere klima krever at de som forvalter skogressurser må handle deretter. Skogbruket framover må drives etter føre-var-prinsippet på en klimatilpasset måte. Samfunnssikkerheten må opprettholdes eller bedres der aktivt skogbruk kan påvirke konsekvensene av naturfare. 

Naturfare har de siste årene blitt satt på dags­orden. Forvaltning av arealer som er omfattet av plan og bygnings­loven (plan­fag­lige) og land­bruks­arealer (innmark, skog og utmark) i bratt terreng, har til nå vært lite koor­di­nert. Sektorene har plan­lagt og jobbet adskilt og stor­sam­funnet har flere ganger måtte betale dyrt for de konse­kvenser av «natur på avveie» dette har bidratt til å forår­sake. Mange hendelser kunne mest sann­synlig vært ungått dersom det hadde vært gjen­nom­ført en mer helhetlig plan­leg­ging av arealbruken.


Forvaltning og drift av skog kan ha betyd­ning for natur­fare. Naturfarer som er rele­vant i denne sammen­hengen er i hovedsak jord­skred, snøskred og flom. I bratt terreng vil endring i skog­bildet på grunn av hogst og vegbyg­ging påvirke forhold som er knyttet til skade på bebyg­gelse, bane eller vei. Samtidig kan rett skjøttet skog også bidra til å dempe fare for skred, redu­sere avren­ning og stabi­li­sere jord­masser.

Klimaendringene vil sann­syn­ligvis endre natur­fare både av positiv og negativ karakter. Mer intensiv nedbør øker faren for flom og skred, samtidig som flom og skred vil fore­komme på steder der vi tidli­gere ikke har obser­vert slike hendelser. Samtidig vil økende tempe­ratur trolig medføre en høyere
tregrense som igjen kan være med på å redu­sere natur­fare.

Skogbruket har i denne sammen­hengen et samfunns­an­svar, samtidig som det er ønskelig å utnytte skogres­sursen i størst mulig grad. Det er derfor viktig å være føre var ved å utar­beide gode stra­te­gier for foryn­gelse, skog­be­hand­ling, hogst/driftsteknikk og veibyg­ging som redu­serer risiko og bidrar til økt sikkerhet for bebyg­gelse og infra­struktur, samtidig som virke­pro­duk­sjonen holdes på et tilfreds­stil­lende nivå.