Video serier

Video på YouTube

Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktu­elle film­klipp om ulike temaer.

Flere av disse filmene er produ­sert i samar­beid med Skogforsk i Sverige og sentrale aktører i Norge. Filmene er orga­ni­sert i følgende spillelister:


Bioenergikjeden


Bruk av digital klave for kontrollmåling


Effektiv kjøring med skogsmaskin


Effektiv skogs­drift i bratt terreng


Enda smar­tere lassbærerkjøring


Feltkontroll av hjorteviltkjøtt


Grunnleggende skog­bruk


Markberedning


Planting


Skogfond


Skogveven


Sporløs kjøring


Tips for hogstmaskinførere


Ungskogpleie


Viktige begrep i skogbruketMarkberedning


Effektiv kjøring med skogsmaskin


Riktig og sikker hogst