Skogmentor – Nettkurs

skogeiere på befaring i ungskog. Såt på toppen av feltet og ser utover en dal med ungskog og vurderer tiltak

Et godt norsk skog­bruk er avhengig av aktive skog­eiere som skjøtter den verdi­fulle ressursen de besitter. Nye skog­eiere har ikke alltid den kompe­tansen eller et faglig nett­verk som må til for å drive aktivt skog­bruk. Da kan det være godt å ha en skog­mentor som hjelper deg i gang, og intro­du­serer deg til skognæringen. 

Hensikten er å gi deg som skal være skog­mentor et godt funda­ment og faglig ballast til å etab­lere kontakt og ha faglig dialog med nye skog­eiere. Du får grunn­leg­gende kunn­skap om kommu­ni­ka­sjon og dialog, samt de aller viktigste temaene om skogbehandling.

Målgruppe

Kurset er utviklet for personer som skal virke som skog­men­torer for nye skog­eiere. Kurset vil også være inter­es­sant for deg som søker kunn­skap om sentrale temaer innen skog­bruk og dets rolle i samfunnet.

Tema

  1. Kommunikasjon – en reflek­sjon over hva det vil si å opptre troverdig og med integritet overfor nye skogeiere
  2. Forvalteransvaret – hva inne­bærer det å eie en land­bruks­ei­endom, hvordan skape verdier, hva sier lovverket og hvordan skogen kan bidra som klimatiltak
  3. De fem viktigste temaene i skog­be­hand­lingen – skog­bruks­planen, ungskogen, gammel­skogen, skog­svei og skogfond
  4. Andre inntekts­kilder – en skog­ei­endom kan gi mulighet til andre inntekter enn bare fra tømmerskogen
  5. Målinger i skogen – lær å utføre målinger av trehøyde og tre-tetthet i skogen
  6. Forslag til gjen­nom­fø­ring av møte med skogeierKursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst, bilder og animasjon.

Hvert tema inneholder:

  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver
  • Fordypningsstoff

Kursbevis

Når kurset er gjen­nom­ført er det å betrakte som bestått og du vil motta kurs­hefte, kurs­bevis og caps i posten.


Praktisk informasjon

Pris: 625 kroner – inklu­dert kurs­hefte og skog­mentor-caps
Arbeidsmengden anslås til ca. 4 timer.

Kurset kan gjen­nom­føres enkeltvis eller i gruppe. For grupper, kontakt Skogkurs på post@skogkurs.no for nærmere informasjon. 

Kurset gjen­nom­føres uten instruktør.

Kursansvarlig